fbpx

Yleiset sopimusehdot

 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan seuraavien osapuolten välillä: Kotova Oy ja Kotovan yksityiset asiakkaat.

 

Yhtiö pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 30 vuorokautta ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta tai muutoksia, on hänellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan yhtiölle kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

 

 1. Tilaus

 

Asiakas sitoutuu palveluun ja näihin ehtoihin tilatessaan palvelun yhtiön verkkosivuilta, puhelimitse tai yhtiön edustajalta. Asiakkaan ja yhtiön välinen sopimus syntyy, kun yhtiö vahvistaa tilauksen sähköpostitse tai yhtiön edustaja ja asiakas tekevät palvelusopimuksen.

 

Yhtiö voi tarkistaa asiakkaan luottotiedot. 

 

 1. Tyytyväisyystakuu

 

Mikäli yhtiön työ ei ole palvelukuvauksen ja sovitun mukaista, lupaamme täydentää työn samaan hintaan puuttellisilta osilta asiakkaan välitöntä ja asiallista reklamaatiota vastaan. Reklamaatio toimitetaan yhtiön työnjohdolle tai asiakaspalveluun välittömästi virheen tultua ilmi. Asiakkaan on toimitettava tarvittavat tiedot puutteista tai vahingoista yhtiölle (esimerkiksi valokuvat sähköisiä kanavia pitkin). Palvelu ei ole puutteellinen, mikäli poikkeama johtuu asiakkaasta. Jos yhtiö ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnan alennuksen seuraavasta palvelusta.

 

 1. Minimityöaika ja työajat

 

Työaika sijoittuu arkipäiville maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 18.00 väliselle ajalle. Viikonloppuisin, arkipyhinä tai muina pyhäpäivinä siivouksia ei suoriteta. Viikonlopuille, arkipyhille tai muille pyhäpäiville osuvat siivoukset pyritään siirtämään toiselle ajankohdalle yrityksen vapaiden aikojen mukaisesti. Mikäli vapaita aikoja ei ole saatavilla, ei siivouksia korvata toisella siivouspäivällä.  Siivoukset aloitetaan sopimuksen mukaisena ajankohtana tai yhtiön toimittaman siivousaikalistan mukaisesti. Siivouskäynnin aloitusajankohdassa on tunnin liukumavara (puoli tuntia ennen tai jälkeen sovitun kellonajan). Siivous voidaan suorittaa myös kohtuullisessa ajassa sovitusta tai yhteisestä sopimuksesta siirtää toiselle päivälle. 

 

Mikäli on sovittu asiakkaan huolehtivan oven avauksesta, asiakkaalta varmistetaan aina oven avaus, mikäli siivooja on valmis tulemaan kohteeseen yli puoli tuntia sovittua ajankohtaa aikaisemmin, tai jos siivooja on myöhässä yli puoli tuntia sovitusta ajankohdasta. 

 

 1. Irtisanominen, peruutukset ja muutokset

 

4.1 Irtisanominen

 

Säännöllisen kotisiivoussopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi irtisanomispäivästä molemminpuolin. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on ensimmäisen suoritetun siivoustapahtuman jälkeen. Irtisanomisajalla käyttämättä jääneet siivoukset katsotaan suoritetuiksi, mikäli näiden tilausehtojen mukaiset peruutusehdot eivät täyty ja tällöin yhtiöllä on oikeus veloittaa sopimuksen mukaisista käynneistä täysi hinta.

 

Yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti, jos asiakas ei noudata sopimuksen velvoitteita eikä viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään yhtiön vaatimalla tavalla. Yhtiö voi soveltaa em. kohtaa myös, mikäli on syytä olettaa, että asiakas on aikeissa rikkoa sopimusta olennaisesti lähitulevaisuudessa.

 

Yhtiöllä on oikeus irtisanoa yhtiön työntekijän terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan asiakkaan siivoussopimus välittömästi.

 

Mikäli tilaus on suorittettu etämyyntinä (puhelinmyynti, verkkokauppa tai postimyynti) asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tai tilauksen tekemisestä.

 

4.2 Peruutukset

 

Siivouskäyntien peruutukset tulee ilmoittaa asiakaspalveluun viimeistään 14 päivää ennen sovittua siivouksen aloitusajankohtaa. Tällöin asiakkaalla on oikeus täysimääräiseen hyvitykseen irtisanotun siivouskerran suhteutetusta hinnasta (esim. mikäli siivouspaketti sisältää kaksi (2) saman arvoista käyntiä kuukaudessa, hyvitys yhdestä siivouskerrasta on 50% kuukausihinnasta). Mikäli peruutus tehdään alle 14 päivää ennen aiottua aloitusajankohtaa, asiakkaan maksuja ei hyvitetä ja yhtiö veloittaa palvelusta täyden hinnan. Asiakkaan poissaolo tai se, että yhtiön siivoojat eivät pääse sovittuihin tiloihin sovittuna aikan, tulkitaan peruutukseksi alle 14 täyttä päivää ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa.

 

4.3 Muutokset

 

Siivouskäyntien vakituista ajankohtaa on mahdollista muuttaa yhtiön vapaiden siivousaikojen mukaisesti.

 

Sairastapauksessa asiakas on oikeutettu täyteen hyvitykseen esittäessään lääkärintodistuksen ja tehdessä peruutusilmoituksen ennen siivousajankohdan aloitusta.

 

Peruutuksista ja muutoksista on ilmoitettava yhtiön asiakaspalveluun puhelimitse tai kirjallisesti yhtiön postiosoitteeseen tai digitaalisia kanavia hyödyntäen (esim. yhtiön sähköposti).

 

 1. Asunnon koko

 

Asiakkaan velvollisuutena on antaa oikea tieto asunnon koosta tilauksen tekohetkellä. Asunnon koko määritetään asuinpinta-alan eli asunnon yhteenlasketun huonealan mukaan. 

 

Yhtiö on oikeutettu mittaamaan asiakkaan asuinpinta-alan joko omasta tai kolmannen osapuolen toimesta, mikäli on ilmeistä, että asuinpinta-ala on annettu virheellisesti. Asiakkaan velvollisuutena on edesauttaa pinta-alan mittaamista. Erimielisyystilanteissa tilataan asunnon yhteenlasketun huonealan mittaus kolmannelta osapuolelta ja standardina käytetään voimassa olevaa rakennuksen pinta-alan laskemista käsittelevää virallista standardia. Pinta-alan mittauksesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan asiakkaalta.

 

 1. Laskutus ja maksut

 

Palvelu laskutetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. Kuukausihinta voidaan veloittaa ennen tai jälkeen kyseessä olevan kuukauden siivoustapahtumia. Laskutus perustuu asiakkaan antamiin tietoihin, palvelukokonaisuuteen sekä yhtiön nettisivuilla voimassa olevaan hinnastoon. Asiakas on velvollinen antamaan oikeat tiedot siivottavasta kohteesta. Mikäli on ilmeistä, että asiakkaan antamat tiedot (esimerkiksi asunnon koko) on annettu väärin, korjataan asiakkaalta veloitettava hinta vastaamaan oikeita tietoja.

 

Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen. Laiminlyödyt maksut siirrämme perintätoimiston käsiteltäväksi.

 

Hinnat ovat kulloinkin voimassaolevan hinnaston ja tilausvahvistuksen mukaiset. Jos palvelun hintaa ei ole määritetty asiakkaalle toimitetussa tilausvahvistuksessa, käytetään kulloinkin voimassaolevaa yhtiön hinnastoa. Voimassaoleva hinnasto löytyy yhtiön nettisivuilta. Asiakas hyväksyy hinnoittelun hyväksyessään yleiset sopimusehdot. Yhtiö pidättää oikeuden mahdollisiin hinnan muutoksiin. Hinnan muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti asiakkaalle 30 päivää ennen uusien hintojen voimaantuloa.

 

Mikäli toteutunut siivouskertojen määrä poikkeaa sopimuksen mukaisesta määrästä, suhteutetaan hinta sopimuksen mukaisesti. Tilausvahvistuksen tai palvelusopimuksen mukainen siivouksen tahti määrittää palvelun lopullisen hinnan.

 

 1. Työn sisältö ja rajoitukset

 

Työn sisältö määräytyy tilatun palvelukokonaisuuden mukaan. Siivouspaketin ajankohtaiset palvelukuvaukset löytyvät yhtiön nettisivuilta. Tuntiperusteisesti veloitettavissa palveluissa yhtiö ei ole sitoutunut ennalta määrättyyn palvelusisältöön, vaan palvelun sisältö muodostuu työntekijän työhön käyttämän ajan mukaisesti. Halutut lisäpalvelut on tilattava työnjohdolta viimeistään kaksi päivää ennen siivoustapahtumaa. 

 

Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan palvelusopimuksen ylittäviä tehtäviä. Siivottavan kohteen on oltava sen normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa, taikka kohtuulliseksi katsottavassa kunnossa. Jos voidaan katsoa kohteen olevan erityisen huonossa tai likaisessa kunnossa, tai asiakkaan tahallisesti teettävän siivoojalla normaalikäytön olennaisesti ylittävää työtä, jonka ei katsota kuuluvan ylläpitosiivoukseen ja palvelukuvauksen mukaiseen siivoukseen, on siivoojalla oikeus keskeyttää työ ja yhtiöllä oikeus veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta, tai yhtiö voi suorittaa työn loppuun ja veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

 

 1. Kotitalousvähennys

 

Asiakas vastaa itse kotitalousvähennyksen asianmukaisesta ilmoittamisesta verottajalle. Yhtiö toimittaa asiakkaalle vuosittain selkeän koosteen verovuoden aikana laskutetuista palveluista.

 

 1. Henkilötiedot ja tietosuoja

 

Yhtiötä ja sen työntekijöitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus asiakkaista tai tämän olosuhteista. Yhtiöllä on tiukat laatuvaatimukset työntekijöitään kohtaan.

 

Yhtiö sitoutuu käsittelemään asiakkaidensa henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

 

 1. Asiakkaan osallistuminen

 

Asiakkaalla on velvollisuus edesauttaa yhtiötä tarvittavilta osin siivoustapahtuman onnistumiseksi.

 

Asiakkaalla on velvollisuus; 

 

 • huolehtia oven avauksesta sovittuna siivousajankohtana, tai 
 • huolehtia siivouskohteen avain yhtiölle hyvissä ajoin ennen sovittua siivoustapahtumaa
 • huolehtia yhtiön siivoojan käyttöön jokaiselle siivouskerralle käyttövalmis imuri, sekä
 • huolehtia imurin pölypussien ja suodattimien vaihdosta
 • huolehtia siivouksessa käytetyt siivousliinat ja mopit puhtaaksi ja käyttövalmiiksi seuraavaa siivouskertaa varten (pl. ensimmäinen siivouskerta), tai
 • asiakkaan ollessa pidempään poissa kotoa yhtiö huolehtii siivousliinojen ja moppien puhtaudesta

 

Mikäli yhtiön siivoojan ei ole mahdollista suorittaa tilauksen mukaista siivoustapahtumaa asiakkaasta johtuen, lasketaan siivoustapahtuma tapahtuneeksi ja yhtiöllä on oikeus veloittaa palvelusta täysi hinta.

 

Palvelusuorituksen mahdollistamiseksi asiakkaan on huolehdittava, että siivottavat tilat ovat niiden normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa ja järjestyksessä.

 

Mikäli tiloissa on hälytysjärjestelmä, on asiakkaan ilmoitettava ohjeet sen käytöstä yhtiölle ennen ensimmäistä siivouspäivää. Mikäli asiakas ei ole antanut ohjeita hälytysjärjestelmän käytöstä ja siivoojat vahingossa laukaisevat hälytyksen, on asiakas vastuussa siitä aiheutuvista seurauksista ja siihen liittyvistä kuluista.

 

Asiakas vastaa siitä, että siivoojilla on käytettävissä riittävä valaistus, kylmää ja kuumaa vettä, sekä sähköpistorasioita palvelun suorituksen ajan.

 

Asiakas huolehtii siitä, että tiloissa ei ole vapaana vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä tai muita olosuhteita, jotka voivat haitata palvelun suoritusta tai aiheuttaa siivoojalle vaaraa. Siivoojalla on oikeus peruuttaa siivoustapahtuma, mikäli hänellä on riittävä syy uskoa, että palvelutilanteen jatkaminen voi aiheuttaa vaaraa terveydelle, ympäristölle tai turvallisuudelle. Mikäli palvelua ei voi suorittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, yhtiö veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

 

Asiakkaan laiminlyödessä velvollisuutensa siivoustapahtumaan osallistumiseen ja siivoojan työnteko tästä johtuen estyy tai työmäärä nousee, siivoustapahtuma voidaan katsoa peruutukseksi alle 14 päivää aiotusta siivousajankohdasta tai palvelusta voidaan periä lisämaksua.

 

10.1 Asiakkaan osallistuminen tavaroiden järjestelyyn

 

Kevyt -siivouspakettiin ei sisälly tavaroiden järjestelyä siivoojan toimesta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tavaroiden järjestelystä hyvissä ajoin ennen siivoustapahtumaa. Mikäli asiakas ei ole täyttänyt velvollisuuttaan tavaroiden järjestelystä, yhtiöllä on oikeus periä lisämaksua siivoojan lisääntyneestä työmäärästä. Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan Kevyt -siivouspaketissa tavaroiden järjestelyä, mikäli asiakas ei ole hoitanut velvollisuuttaan.

 

Perus- ja Premium -siivouspaketteihin sisältyy tavaroiden järjestely. Järjestelemme tavarat esimerkiksi siisteihin pinoihin siivottavaan huoneeseen. 

 

Rajoitukset

 

Siivooja ei ole velvollinen järjestelemään Perus- ja Premium -siivouspaketeissa tavallisesta poikkeavaa tai sitä vastaavaa asunnon huomattavaa epäjärjestystä, kuten;

 • epäjärjestys juhlien jäljiltä
 • muutosta johtuva epäjärjestys
 • remontista johtuva epäjärjestys
 • muu huomattava epäjärjestys

Tässä tapauksessa yhtiöllä on oikeus periä lisämaksu siivoojan lisääntyneestä työmäärästä. Yhtiö ei ole kuitenkaan tässä tapauksessa velvollinen suorittamaan tavaroiden järjestelyä, mutta yhtiön siivooja voi sen omasta aloitteesta tehdä.

 

 1. Yhtiölle kuulumattomat palvelut


 • Eritesiivous

 

Yhtiö ei suorita eritteiden siivouksia. Eritteiden, (kuten: uloste, veri ja oksennus) siivoamisesta peritään 40€ eritelisä. WC:n osalta eritteet siivotaan normaalikäyttöä vastaavilta osin ilman lisämaksua. Yhtiön siivoojan kohdatessa WC:n osalta eritteitä normaalikäyttöä ylittävältä osalta, on yhtiö oikeutettu keskeyttämään siivoustapahtuma ja asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen. Yhtiö voi suorittaa siivouksen loppuun, jolloin asiakkaalta veloitetaan lisämaksu.

 

 1. Viivästykset

 

Mikäli yhtiö ei suorita siivousta kohtuullisessa ajassa sovitusta ajankohdasta, on asiakas oikeutettu sopimuksen purkuun välittömästi, mikäli viivästyksestä aiheutuu asiakkaalle olennaista haittaa. Mikäli asiakas vaatii silti palvelun suorittamista tai sopimuksen jatkamista, ei hänellä ole oikeutta purkaa sopimusta.

 

 1. Vastuut ja rajoitukset

 

Yhtiöllä on sopimuskaudella voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa yhtiöstä tai sen toiminnasta suoraan tai välillisesti asiakkaalle aiheutuneet vahingot, jotka ovat yhtiön korvausvelvollisuuden piirissä. Korvausvelvollisuus määräytyy yhtiön ja vakuutusyhtiön selvityksen pohjalta.

 

Yhtiö ei ole korvausvelvollinen, mikäli vahinko on aiheutunut esteestä, johon yhtiö ei ole voinut vaikuttaa, taikka asiakas ei ole tiedottanut yhtiötä tarvittavilta osin vahingon ehkäisemiseksi.

 

 1. Ylivoimainen este

 

Yhtiö ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta palvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä (esimerkiksi lakot, kapinat, luonnonkatastrofit, sähkökatkot tai puhelinverkon toimimattomuus).

 

 1. Tulkinta

 

Näitä yleisiä ehtoja ja niihin liittyviä sopimuksia tulkitaan Suomen lakien mukaan.

 

 1. Riitojen ratkaiseminen

 

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kaikki mahdolliset näihin yleisiin ehtoihin tai niihin liittyviin sopimuksiin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset sovinnollisesti neuvottelemalla. Yhtiön ja asiakkaan väliset sopimattomat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.Kotisiivous ammattilaisen toimesta? 💙

Jätä tiedot siivottavasta kohteestasi alla olevalla lomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä hinta-arvion antamiseksi. Yhteydenottopyyntö ei ole sitova.

Laske kotisiivouksen hinta 🏠

Laskurimme avulla voit laskea kotisiivouksen hinnan. 👇🏻